ดอกเบี้ยรถใหม่ของปี 2566 คิดยังไง? ต้องรู้! ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสอง

หลายท่านคงพอจะได้ทราบข่าวเรื่องการกำหนดอัตรา “ดอกเบี้ยรถใหม่” ปรับลดดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบลดต้นลดดอก และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา แต่หลายท่านคงยังไม่ทราบว่าอัตราดอกเบี้ยรถใหม่นั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่เท่าไหร่ มีเงื่อนไขใดบ้างจึงจะได้ลดต้นลดดอก วันนี้เพชรยนต์จึงรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบกันค่า

อัตราดอกเบี้ยมีทั้งหมดกี่ประเภท?

โดยปรกติดอกเบี้ยที่เราใช้กันก่อนจะมีการปรับดอกเบี้ยรถใหม่นั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

 1. อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกำหนดไว้แล้วแบบตายตัว จะไม่มีปรับขยับขึ้น หรือปรับลดลงตลอดอายุสัญญาการกู้ยืม ยกตัวอย่างเช่น เราขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยทางสถาบันการเงินได้กำหนดให้จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ 2.79 ต่อปีตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยส่วนใหญ่การการคิดดอกเบี้ยแบบนี้จะใช้กับสินเชื่อสัญญาการเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เป็นต้น
 2. อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ไม่ได้ถูกกำหนดไว้แล้วเเบบตายตัว แต่อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสถาบันการเงิน โดยทางสถาบันการเงินจะประกาศออกมาให้ทราบคร่าว ๆ โดยจะอ้างอิงข้อมูลจากทาง MLR หรือ MRR ส่วนใหญ่แล้วอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นมักจะใช้กับสินเชื่อการเช่าซื้อบ้าน หรือเช่าซื้อคอนโดมิเนียม เป็นต้น

ดอกเบี้ยลดต้นลดดอกคืออะไร?

“ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate)” คือการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่แท้จริงต่อปี การคิดดอกเบี้ยในแบบลดต้นลดดอกมักจะใช้ในการขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง โดยจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่คงเหลือในแต่ละงวด ตัวอย่างเช่น เราขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองจำนวน 300,000 บาท แล้วเราทำการผ่อนชำระเงินต้นไปแล้ว 150,000 บาท ดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจะคิดจากเงินต้นที่คงค้างอยู่จำนวน 150,000 บาท เป็นต้น

การปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ 2566 ที่มีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้นจะครอบคลุมสัญญาการเช่าซื้อรถ 3 ประเภทด้วยกันได้แก่ รถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถมือสอง และรถมอเตอร์ไซค์ โดยมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ ดังนี้

 • รถยนต์ใหม่ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 10% ต่อปี
 • รถยนต์ใช้แล้ว หรือรถมือสอง จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี
 • รถมอเตอร์ไซค์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 23% ต่อปี (สำหรับอัตราดอกเบี้ยนี้จะใช้ทั้งรถใหม่ และรถมือสอง)

ออกรถมือสองในปี 2566 จะได้ส่วนลดเท่าไหร่?

ในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์มือสองฉบับใหม่ปี 2566 นั้นเราจะได้ส่วนลดเท่าไหร่บ้าง?

สำหรับส่วนลดนั้นหากผู้เช้าซื้ออยากจะชำระค่างวดให้หมดภายในครั้งเดียวนั้นก็สามารถทำได้ โดยจากสัญญาเช่าซื้อรถมือสองฉบับเดิมจะกำหนดส่วนลดในการปิดบัญชีไว้ที่ 50% จากดอกเบี้ยที่คงค้างทั้งหมด ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี แต่ปัจจุบันนั้นได้มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ประจำปี 2566 จึงมีกำหนดส่วนลดดอกเบี้ยไว้ 3 เงื่อนไขด้วยกันดังนี้

 • เงื่อนไขที่ 1 หากท่านทำสัญญากู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วได้ทำการชำระค่างวดมาแล้วไม่เกิน 1 ใน 3 ของค่างวดทั้งหมดตลอดอายุสัญญา ท่านจะได้รับส่วนลดในอัตราที่ไม่น้อยกว่า 60% ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่างวด
 • เงื่อนไขที่ 2 หากท่านทำสัญญากู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วได้ทำการชำระค่างวดมาแล้ว 1 ใน 3 แต่ไม่เกิน 2 ใน 3 ของค่างวดทั้งหมดตลอดอายุสัญญา ท่านจะได้รับส่วนลดในอัตราที่ไม่น้อยกว่า 70% ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระค่างวด
 • เงื่อนไขที่ 3 หากท่านทำสัญญากู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แล้วได้ทำการชำระค่างวดมาแล้วเกินกว่า 2 ใน 3 ของค่างวดทั้งหมดตลอดอายุสัญญา ท่านจะได้รับส่วนลดในอัตราดอกเบี้ย 100% ของดอกเบี้ยทั้งหมดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

กรณีถูกยกเลิกสัญญาต้องเสียดอกเบี้ยไหม?

ในสัญญาฉบับเก่าก่อนจะเปลี่ยนเป็นฉบับใหม่ของปี 2566 นั้นได้ระบุว่า หากผู้เช่าซื้อโดนยกเลิกสัญญาไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม และผู้ให้เช่าซื้อได้นำรถของผู้เช่าซื้อไปขายทอดตลาด ผู้เช่าซื้อยังคงต้องชำระค่างวด และดอกเบี้ยที่คงค้างทั้งหมด แต่ในสัญญาฉบับใหม่ของปี 2566 นั้นระบุให้ผู้เช่าซื้อรับผิดชอบชำระแค่เงินต้นที่คงค้างเท่านั้น

กรณีผิดนัดชำระจะถูกคิดดอกเบี้ยกี่เปอร์เซ็นต์?

ในกรณีที่คุณลูกค้าผิดนัดชำระค่างวด หรือได้ทำการชำระค่างวดล่าช้ากว่าวันที่ระบุไว้ในใบแจ้งให้ชำระค่างวด ทางผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ หรือสถาบันการเงินสามารถคิดเบี้ยปรับจากผู้เช่าซื้อได้ในอัตราไม่เกิน 5% ต่อปี โดยคำนวณจากยอดที่ท่านผิดนัดชำระทั้งหมด

สรุปดอกเบี้ยรถใหม่ของปี 2566 คิดยังไง? ต้องรู้! ก่อนตัดสินใจซื้อรถมือสอง

ผู้เช่าซื้อหลายท่านคงอาจจะสงสัยว่าตกลงแล้วสัญญาฉบับใหม่ของปี 2566 เป็นเรื่องดีสำหรับผู้เช่าซื้อหรือไม่ สำหรับสัญญาฉบับใหม่นั้นค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้เช่าซื้อที่ต้องการปิดบัญชีก่อนครบกำหนดสัญญา เพราะจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยตั้งแต่ 60% – 100% และยังมีการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นแบบลดต้นลดดอก ซึ่งจะทำให้เราเสียดอกเบี้ยน้อยลงถ้าเราผ่อนตรงตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาเช่าซื้ออีกด้วย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เราใช้คุกกี้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์และโฆษณาที่ท่านอาจสนใจเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปโดยไม่ได้ปรับ การตั้งค่าคุกกี้ ใดๆ เราเข้าใจว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

อนุญาตทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้จะถูกใช้เพื่อติดตามข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น หน้าเว็บที่เข้าชม ลิงก์ที่คลิก ระยะเวลาที่เข้าชมแต่ละหน้า) Phetyont จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์และและส่งมอบเนื้อหาที่มีความเหมาะสมแก่ท่าน คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งข้อมูลที่อาจระบุตัวตนได้แก่บุคคลภายนอกเว้นแต่กรณีมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาตจาก Phetyont ให้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลแทน Phetyont ทั้งนี้ ผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ข้อมูลภายใต้วัตถุประสงค์ของตนเองได้
  Cookies Details

บันทึก